Darmowa wysyłka od 300,00 zł - zakupy bez rejestracji

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w
ESTILO 3K Kamila Radko
Spełniając obowiązek wyrażony w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), informujemy, co następuje.

1.    Administratorem danych osobowych jest:

Kamila Radko
56-400 Oleśnica
ul. Wileńska 31A, lok. 2.22
adres e-mail: sklep@kakatek.pl
2.    Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towaru za pośrednictwem internetu oraz wysyłka towaru na adres wskazany przez klienta. Dane będą również przetwarzane w celu informowania klientów o nowościach oferowanych przez sprzedawcę pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę.

3.    Odbiorcą danych osobowych jest:

Kamila Radko
56-400 Oleśnica
ul. Wileńska 31A, lok. 2.22

4.    Dane osobowe będą udostępnianie podmiotowi zajmującemu się:
-    działalnością kurierską w celu umożliwienia wysyłki towaru na adres wskazany przez klienta.
-    obsługą systemu płatności online w celu umożliwienia dokonania zapłaty.
Powyższe podmioty są wskazywane przez klienta podczas składania zamówienia.

5.    Okres przetwarzania danych osobowych wynika z czasu koniecznego dla wykonania umowy sprzedaży towaru za pośrednictwem internetu oraz wysyłki towaru na adres wskazany przez klienta. Dane będą również przetwarzane w celu informowania klientów o nowościach oferowanych przez sprzedawcę pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę.
6.    Okres przetwarzania danych osobowych nie jest dłuższy niż czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz okres przedawnienia roszczeń powstałych w związku z zawartymi umowami wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7.    Zakres przetwarzania danych osobowych:
-    imię,
-    nazwisko,
-    nazwa firmy,
-    numer NIP,
-    numer REGON,
-    e-mail,
-    numer telefonu,
-    adres zamieszkania.

8.    Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora ma prawo do:

a.    dostępu do jej danych osobowych, w myśl art. 15 RODO;
b.    żądania sprostowania jej danych osobowych, w myśl art.16 RODO;
c.    żądania usunięcia jej danych osobowych, w myśl art. 17 RODO;
d.    ograniczenia jej danych osobowych, w myśl art. 18 RODO;
e.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w myśl art. 21 RODO;
f.    przenoszenia jej danych osobowych, w myśl art. 20 RODO.

9.    Administrator informuje, iż uzyskane dane osobowe przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

10.    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru
(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO.

11.    Przetwarzanie danych osobowych w niniejszym przypadku odbywa się w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży towaru za pośrednictwem internetu oraz wysyłką towaru na adres wskazany przez klienta. Przetwarzanie danych  odbywa się również w związku z informowaniem klientów o nowościach oferowanych przez sprzedawcę pod warunkiem, że wyrazili na to zgodę. Podanie danych osobowych stanowi warunek świadczenia wskazanych usług. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi administratorowi zawarcie i wykonanie umowy.


12.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

13.    Administrator zaznacza, iż w razie wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o wyjaśnienia. Wniosek, o którym mowa powyżej złożyć należy za pośrednictwem skrzynki mailowej, na adres: sklep@kakatek.pl. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.