Darmowa wysyłka od 300,00 zł - zakupy bez rejestracji

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KAKATEK.PL

§1 Słowniczek

1.    Adres reklamacyjny:
ESTILO 3K Kamila Radko
ul. Wileńska 31A/2.22
56-400 Oleśnica

2.    Dane kontaktowe:
ESTILO 3K Kamila Radko
ul. Wileńska 31A/2.22
56-400 Oleśnica
e-mail: sklep@kakatek.pl
telefon: 505 766 737

3.    Dostawa: rodzaj usługi przewozowej.

4.    Dowód zakupu: faktura, rachunek lub paragon, które zostaną wystawione na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.

5.    Kakatek – Kamila Radko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ESTILO 3K Kamila Radko, NIP: 6121667166, REGON: 360758910.

6.    Karta towaru: podstrona sklepu internetowego zawierająca szczegółowe informacje o pojedynczym produkcie.

7.    Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu.

8.    Kodeks cywilny: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t.j.: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1025 z późn. zm.).

9.    Konsument: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.    Koszyk: lista produktów wybranych z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.

11.    Płatność: metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

12.    Prawo konsumenckie, ustawa o prawach konsumenta: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j.: Dz.U.  z 2017 roku, poz. 683 z późn. zm.).

13.    Regulamin: niniejszy Regulamin.

14.    Sklep: sklep internetowy prowadzony przez ESTILO 3K Kamila Radko za pośrednictwem strony internetowej http://www.kakatek.pl stanowiący platformę teleinformatyczną służącą do składania i przyjmowania zamówień na prezentowane w jej ramach towary, do korzystania z której wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie informacji i przeglądanie ich na ekranie komputera lub innego urządzenia służącego do wyświetlania treści stron WWW.

15.    Sprzedawca: przedsiębiorca działający pod firmą ESTILO 3K Kamila Radko, posiadający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6121667166, REGON: 360758910, ul. Wileńska 31A/2.22, 56-400 Oleśnica.

Sprzedawca oferuje zakup akcesoriów:
  • dziecięcych (kocyki, poduszki, śpiworki, rożki, kołderki, maskotki, worki – plecaki, maty, ochraniacze do łóżeczka, organizery, ubrania),
  • zwierzęcych (posłania, ubrania, stojaki na miski),
  • domowych (poduszki, pledy, koszyki z materiału, bransoletki, etui na sztućce).

16.    Towar: rzecz stanowiąca przedmiot zamówienia oferowana przez Sprzedawcę.

17.    Przepisy o ochronie danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1); Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000).

18.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219 z późn. zm.).

§ 2 Zakres przedmiotowy
 
1.    Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Sprzedawcę towarów za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem http://www.kakatek.pl
2.    Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży  przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.
3.    Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodni, o ile co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, co może dotyczyć w szczególności ograniczeń handlu w niedzielę lub święta, przy czym na dzień wejścia w życie Regulaminu brak jest takich ograniczeń.
4.    Klient przed dokonaniem zakupów w sklepie internetowym http://www.kakatek.pl jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu udostępnionego przez Sprzedawcę nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem: http://www.kakatek.pl/regulamin.html .
5.    Warunkiem zakupu towaru jest potwierdzenie przez Klienta faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.
 
§ 3 Postanowienia ogólne
 
1.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości jego postanowień. Sprzedaż odbywa się na podstawie treści postanowień Regulaminu obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
3.    Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych będących w posiadaniu Sprzedawcy.
4.    Sprzedawca informuje, iż wszystkie towary oferowane przez niego do sprzedaży wykonane są ręcznie.
5.    Sprzedawca zastrzega możliwość odbiegania odcieni kolorów towarów przedstawionych na fotografiach z odcieniami kolorów towarów w rzeczywistości.
6.    Sprzedawca oferuje sprzedaż towarów znajdujących się w magazynie. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień według indywidualnego upodobania Klienta. Sprzedawca realizuje zamówienia (dostarcza zamówione towary) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7.    Klienci mają możliwość zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
8.    Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedawcy.
9.    Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktów bez wad.
 
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych, prywatność
 
1.    Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez administratora danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, na zasadach określonych przepisach o ochronie danych osobowych.
3.    Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
5.    Klient może również odrębnie wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
6.    Podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Sprzedawcę.
7.    Sprzedawca gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://www.kakatek.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Sklepu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
8.    Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
9.    Niektóre obszary Sklepu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu osoby korzystającej ze Sklepu. Każdy kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, blokując zapisywanie tych plików na urządzeniu.


§ 5 Zamówienia
 
1.    Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2.    W sytuacji, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego towaru lub nie uda się zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia.
3.    Klient dokonuje zamówienia towaru poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
4.    Dostępność towaru wskazana jest na Karcie towaru. Niemożliwym jest zamówienie towaru, który na Karcie towaru posiada informację „towar niedostępny”. Jeśli złożone przez Klienta Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na stwierdzoną niedostępność Towaru objętego Zamówieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a kwota wpłacona na poczet ceny sprzedaży Towaru i kosztów dostawy zostanie mu niezwłocznie zwrócona.
5.    Dokonanie zamówienia może nastąpić w dwóch formach: poprzez rejestrację lub bez rejestracji.
6.    W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez:
a) dodanie produktu do koszyka;
b) zalogowanie się na stronie Sklepu,
c) wybór rodzaju dostawy;
d) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
7.    W  przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia następuje poprzez:
a) dodanie produktu do koszyka;
b) wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru;
c) wybór rodzaju dostawy;
d) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
8.    Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzonego przyciskiem Zamawiam z obowiązkiem zapłaty) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
9.    Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
10.    Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia powinno być wysłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: sklep@kakatek.pl.
11.    Zamówienia są realizowane w terminach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
12.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
13.    Do każdego zamówienia złożonego przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego Sprzedawca wystawia paragon fiskalny.

§ 6 Płatności, ceny

1.    Wszelkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana jest cena netto i brutto.
2.    Cena brutto podana przy Towarze przy składaniu Zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
3.    Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy.
4.    Koszty dostawy przesyłki ponoszone są przez Klienta, chyba że Sprzedawca wprost wskazał inaczej.
5.    Aktualna informacja o kosztach dostawy oraz sposobach płatności dostępna jest w chwili wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru i sposobu płatności, tj. przed złożeniem Zamówienia.
6.    Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówione Towary na następujące sposoby:
a)    za pomocą systemu płatności Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków.
7.    Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu od operatora systemu płatności potwierdzenia zapłaty.
8.    Sprzedawca przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo w odrębnych regulaminach.
 
§ 7 Wysyłka i dostawa
 
1.    Wysyłka zakupionego przez Klienta towaru następuje, z zastrzeżeniem punktów 2 i 3, w przypadku zamówień złożonych do godziny 13.00 – tego samego dnia, a w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 – następnego dnia roboczego.
2.    W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę.
3.    Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej specjalizującej się w dostarczaniu przesyłek wybranej przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania towarów do Klientów na wskazany w formularzu zamówienia adres.
4.    Wybrany przez Klienta dowód zakupu jest mu wręczany za pomocą firmy kurierskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
5.    Klient ma możliwość wskazania odmiennego adresu do wysyłki niż adres swojego miejsca zamieszkania.
6.    Dostawa Towarów jest możliwa wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie będzie realizował jakichkolwiek zamówień, w których jako miejsce dostawy zostało określone miejsce (miejscowość) leżące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
7.    Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorców trudniących się zawodowo dostarczaniem przesyłek kurierskich.
8.    Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Klient powinien sporządzić protokół szkody na formularzu kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.

§ 8 Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje
 
1.    Istnieje możliwość wymiany towaru na inny pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje Sprzedawca.
2.    Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
4.    W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów i usług powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia ich doręczenia Zwrot zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego Sprzedawca zwróci na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu dotyczącym odstąpienia od umowy.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie zwraca Klientowi pierwotnych kosztów przesyłki (koszt przesyłki od Sprzedawcy do Klienta).
6.    Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby Sprzedawcy.
7.    Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
8.    Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy  prawa konsumenckiego, a w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi z Kodeksu cywilnego.
9.    W przypadku gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne,  należy zgłosić Sprzedawcy reklamację zawierającą opis wad i roszczenia Klienta.  Koszty zwrotu towaru, który posiada wady ponosi Sprzedawca.
10.    Jeżeli Klient będący konsumentem odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, zostaje zobowiązany do zapłaty poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
11.    Reklamacje i zwroty należy przesyłać wskazując adres reklamacyjny.
12.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k)    zawartej w drodze aukcji publicznej;
l)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Rękojmia / gwarancja

1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego z tytułu rękojmi w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
2.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego z tytułu rękojmi.
3.    Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wydanego mu towaru, o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
4.    Reklamacje z tytułu gwarancji oraz rękojmi będą przez Sprzedawcę rozpatrywane niezwłocznie. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zgłoszone przez Klientów żądania będą zawsze spełnione.
5.    Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50 zł (zgodnie z art. 3 § 10 ustawy o prawach konsumenta).
6.    Jeżeli sprzedany produkt ma wady, które są nieistotne kupujący nie może odstąpić od umowy.
7.    Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
8.    Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu (jeżeli przesyłka ma widoczne uszkodzenia prosimy o zgłoszenie tego faktu natychmiast kurierowi i sporządzenie odpowiedniego protokołu w jego obecności. Dobrze jest także wykonać dokumentacje fotograficzną i przesłać ją na adres Sprzedawcy).
9.    Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jeżeli kupującym nie jest konsument.
 
§ 10 Zmiana Regulaminu
 
1.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany prawa, z powodu ważnych przyczyn technicznych lub organizacyjnych.
O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie Sklepu.
2.    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie www.kakatek.pl, z tym zastrzeżeniem, że zmiany są wiążące dla Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o ile je zaakceptują. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian; takie Zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 11 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1.    Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w punktach 2. i 3., Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz innych usług dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych.
2.    Minimalne wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego to:
a)    dostęp do sieci Internet;
b)    stosowanie przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Microsoft Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 10, Opera 11 lub nowszych;
c)    posiadanie łącza internetowego o przepustowości wynoszącej co najmniej 256 kbit/s;
d)    posiadanie konta e-mail w celu odbierania wiadomości pocztą elektroniczną.
3.    Dla prawidłowego działania Sklepu Internetowego konieczne jest, aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1930 z późn. zm.);
b)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c)    Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 13 Postanowienia końcowe
 
1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2018 roku i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2.    Regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.kakatek.pl/regulamin.html . oraz w siedzibie Sprzedawcy. Treść Regulaminu każdy użytkownik internetu może pobrać w formacie do wydruku ze strony internetowej http://www.kakatek.pl/regulamin.html i zapisać go na własnym nośniku.
3.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność, czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4.    W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5.    Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.
6.    Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona lub ograniczona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
7.    Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku od Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ograniczona jest do odpowiedzialności z tytułu rzeczywiście poniesionej szkody z ograniczeniem kwotowym do zapłaconej ceny za Towar.
8.    Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa - do pobrania